Translatørbureauet Eunike Hansen

Nedenfor følger en forklaring på fagudtrykkene, men kontakt mig endelig med henblik på uddybning.

Hvad er en translatør og tolk?

Translatør[1] er en beskyttet titel, som kun må benyttes af personer, som er beskikket af Erhvervsstyrelsen. Beskikkelsen gives på baggrund af en kandidateksamen i oversættelse og tolkning mellem dansk og ét fremmedsprog. Uddannelsen omfatter erhvervelsen af indgående kendskab til fagområderne juridisk sprog, økonomisk sprog og teknisk sprog samt kulturel forståelse for det eller de lande, i hvilke(t) det pågældende fremmedsprog tales. I Danmark kan man kun blive translatør i dansk kombineret med ét fremmedsprog.

Kun en statsautoriseret translatør:

  • kan foretage retsgyldige oversættelser af dokumenter
  • kan stemple, bekræfte eller autorisere en oversættelse
  • kan tegne en professionel ansvarsforsikring
  • kan få legaliseret sine oversættelser hos Udenrigsministeriet
  • bør bruges til tolkning i retten[2], dersom man vil have sikkerhed for, at tolkningen ikke kan anfægtes
  • kan pålægges tavshedspligt[3] i henhold til loven

Hvad er beskikkelse som translatør og tolk

Translatører og tolke beskikkes af Erhvervsstyrelsen. Bekendtgørelse af lov nr. 213 af 8. juni 1966 om translatører, § 1, stk. 2. fastslår:

”Ret til at få beskikkelse som translatør og tolk har enhver person, der

1) har dansk indfødsret,

2) har bopæl her i landet,

3) er fyldt 25 år,

4) ikke er umyndiggjort, under lavværgemål eller har sit bo under konkursbehandling og

5) har bestået en særlig eksamen, jf. § 3.”

Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at han ikke vil drive virksomhed som translatør og tolk på forsvarlig måde.

Hvad er bekræftede, autoriserede eller stemplede oversættelser?

En bekræftet, autoriseret eller stemplet oversættelse er en oversættelse, udført af en statsautoriseret translatør, hvor translatøren ved sin bekræftelse indestår for, at oversættelsen er en nøjagtig gengivelse af det oprindelige dokument.

En bekræftet oversættelse består af:

  1. Det oversatte dokument
  2. Translatørens bekræftelse med underskrift og stempel
  3. Det oprindelige dokument

Hvad er legalisering?

En bekræftet oversættelse kan efterfølgende legaliseres hos Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet bekræfter med underskrift og stempel, at den person, der har udført oversættelsen er translatør og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Siden 1. januar 2007 har de fleste dokumenter kunnet nøjes med en enkelt legalisering (apostille) hos Udenrigsministeriet. Det er altså ikke længere nødvendigt at få fx en borgerlig vielsesattest legaliseret af Indenrigsministeriet eller et eksamensbevis legaliseret af Undervisningsministeriet inden legalisering i Udenrigsministeriet.


[1] Bekendtgørelse af lov nr. 213 af 8. juni 1966 om translatører § 5:
Kun personer, der har beskikkelse som translatør og tolk, må benytte betegnelsen »translatør«. Andre må heller ikke benytte danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed.

[2] Retsplejeloven § 149: 
Stk. 1. Retssproget er dansk. Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør. Dog kan i borgerlige sager tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Det samme kan under sidstnævnte forudsætning finde sted i straffesager uden for hovedforhandling for landsret.

Stk. 2. Dokumenter, der er affattede i fremmede sprog, skal ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en translatør. Oversættelse kan dog frafaldes, når begge parter er enige derom, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog.

[3] Det følger af straffelovens § 152, at den, der virker eller har virket i offentlig tjeneste, og overtræder sin tavshedspligt, kan straffes. Det fremgår i den forbindelse af lov om translatører og tolke med senere ændringer, at straffelovens bestemmelser om tavshedspligt, herunder § 152, gælder for virksomhed, der udføres af autoriserede translatører og tolke. For en tolk, der ikke er autoriseret translatør og tolk, finder straffelovens § 152 ikke direkte anvendelse.

Min ekspertise er din